Shim 0,015″, Engine 6V71 Turbo

Shim 0,015″, Detroit engine 6V71 Turbo

In Stock
SKU: 5185318 Category: