Shim 0,010″, Engine 6V71 Turbo

Shim 0,010″, Detroit engine 6V71 Turbo

In Stock
SKU: 5185319 Category: